Gdybym jednak zginął w najbliższym czasie…

…może ktoś będzie potrafił z tego zrobić użytek.

„NORMY HAŁASU”
NORMY HAŁASU Żaden mieszkaniec UE nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. Poziomy ekspozycji na hałas LAeq w porze nocnej: ekspozycja populacji na  hałas o poziomie powyżej 65 dB powinna zostać zlikwidowana; pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 dB – DYREKTYWA 2002/49/WE.

Dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6.00 do 22.00); w porze nocnej – 50 dB.

Z punktu widzenia kolejności i zakresu podejmowanych działań w celu ograniczenia hałasu istotne jest wyznaczenie tzw. wartości granicznych hałasu (Rozporządzenie Ministra ¦rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Przekroczenie wskazanych w rozporządzeniu poziomów hałasu powoduje zaliczenie obszaru do kategorii  terenu zagrożonego hałasem.

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB*
Przeznaczenie terenu drogi lub linie kolejowe – Źródło hałasu pozostałe obiekty i grupy Źródeł hałasu  
pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy  
1 2 3 4 5 6
1 a. obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 60** 40 50 40 50 35 45  
b. Tereny szpitali poza miastem 65 60 60 50  
2 a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem 55 60 45 50 45 40  
b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 75 67 67 57  
c. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 65 60 60 50  
d. Tereny domów opieki
e. Tereny szpitali w miastach
3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 60 75 50 67 50 67 40 57  
b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi
c. Tereny zabudowy zagrodowej
4 a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych 65 75 55 67 55 67 45 57  
(*) z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych;

(**) – (czerwony kolor ozn. poziom graniczny hałasu)

 

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określa obwieszczenie Ministra Środowiska z 28 października 2002 r. ( Ich wysokość uzależnia od tego, czy do przekroczenia doszło w dzień czy w nocy, a także od wielkości nadwyżki decybeli. Płaci się za każdy dB przekroczenia.

przekroczenie (przedział) dzień noc
1 – 5 dB 8,36 zł 10,45 zł
 5 – 10 dB 14,63 zł 17,76 zł
10 – 15 dB 20,90 zł 25,08 zł
powyżej 15 dB 31,35 zł 37,62 zł

WSKAŹNIK „M”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony Środowiska przed hałasem – (Dz. U. Nr 179, poz.1498 z dnia 29 października 2002 r.) – Kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych następuje z uwzględnieniem wskaĽnika charakteryzującego wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na terenie, ustalanego w sposób następujący: „Kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych (…) ustala się, zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej. Punktem wyjścia do ustalenia kolejności realizacji inwestycji jest tzw. współczynnik M, obliczany wg następującego wzoru:

M = 0,1 m (100,1DL – 1)

gdzie:
M – wartość wskaźnika,
DL – wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,
m – liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Najbardziej skutecznym środkiem na wyciszenie hałasu komunikacyjnego jest wyprowadzenie ruchu poza miasto. Wybudowanie obwodnicy ma znacznie zmniejszyć hałas. Jest także mniej kosztowny sposób. – wystarczy zmniejszyć prędkość. – Przyspieszenie o każde 10 kilometrów powoduje zwiększenie hałasu aż o sto procent.

Nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, spowodowane w konsekwencji przebudowy arterii komunikacyjnej przez intensywny ruch uliczny, naruszają dobra osobiste okolicznych mieszkańców. Jednakże nie mogą oni żądać zaniechania tych naruszeń, jeśli przebudowa podjęta została w ramach obowiązującego porządku prawnego. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 maja 2004 r., który zapadł po rekordowo długim oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Była to prawdopodobnie najstarsza sprawa w SN – 18 lat. (Sprawa sygn. I Cr 304/88).

NORMY HAŁASU WEWNĄTRZ MIESZKAŃ

Poziom hałasu mierzony jest nie tylko na ulicach, ale także w domach. Pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych (!) dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Skłodowskiej-Curie 75/77; 50-369 Wrocław; tel. 328-30-41 do 49. Podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) oraz polska norma PN 87/B-02151/02.

§ 323. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

§ 325. 1. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.

§ 326. 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 decybeli w ciągu dnia. W nocy musi być mniejszy o dziesięć dB. Niestety, nie prowadzi się stałych badań natężenia dźwięku w domach. Sanepid wykonuje je tylko wtedy, gdy wpłynie skarga od mieszkańców. Wyniki pomiarów dają podstawę do podjęcia działań ograniczających hałas w mieszkaniu np. do żądania od właściciela budynku wymiany stolarki okiennej.

Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach zamkniętych wynikający z PN
  dzień (dB) noc (dB)
Pomieszczenia mieszkalne 40 30
Kuchnie i pomieszczenia sanitarne 45 40
Pokoje w hotelach II kat. i niższych 45 35
Pokoje chorych w szpitalach 35 30
Restauracje 50 50
Sklepy 50 50

Odrębnym zagadnieniem jest tzw. hałas pogłosowy. Hałas pogłosowy jest wynikiem docierania do ucha tego samego dźwięku z różnych stron. Dźwięki te są opóĽnione w czasie, przez co słyszymy je kilkakrotnie. Przy opóĽnieniach czasowych wynoszących 0,5 sekundy lub mniej człowiek ma problem z rozróżnieniem dźwięków, co odbierane jest jako szum zakłócający.

Hałas pogłosowy, jako jeden z elementów składowych pogorszenia warunków akustycznych, wymieniony został w Dokumencie interpretacyjnym do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, Wymaganie Podstawowe nr 5 „Ochrona przed hałasem”. W polskich przepisach budowlanych brakuje zdefiniowanych wymagań w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym.

WYBRANE AKTY PRAWNE

 

 To nie są żarty – koncert Lao Che – 90 db. Szyby drżą. Weranda wibruje. Ale Gabinet pozostanie.
Lublin, 27 maja 2014 r.

Bardzo mi przykro, ale Skarb Państwa nie dziedziczy.

Dlaczego oni śpiewają: „umarłem”? To dla mnie czy dla ludzi z hospicjum?

i-hate-facebook1

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.