Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the month “Maj, 2014”

Lublin – miasto ekstremistów

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

A to jest po prostu rozrywka, a nie żadna tam „kultura”. Przed Wami: Kluskaaaaaa!!!

Przewodnik Katolicki 1934, nr 51. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Przewodnik Katolicki 1934, nr 51.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

i-hate-facebook1

Od najmłodszych lat…

…przyzwyczajajmy konsumenta do konsumowania „kultury”?

Na zdjęciu: przyszły konsument "kultury", na tle "kultury". Oby nie...

Na zdjęciu: przyszły konsument „kultury”, na tle „kultury”. Oby nie…

i-hate-facebook1

Pierwsze czytanie z listu Św. Prawdy Apostoła do Krzysztofa Żuka

Wydawało się, że bliży się Apokalipsa. Że Bestia Dzięsięcioroga wychodzi z Czeluści.
Że Jeźdźców Czterech straszliwych tylko patrzeć wśród dymów pożarów i pól skrwawionych.
Że już-już, a zagrzmią trąby i złamane zostaną pieczęcie.
Że runie ogień z niebios. Że spadnie Gwiazda Piołun na trzecią część rzek i na źródła wód.

Andrzej Sapkowski, Narrenturm

Trąby zagrzmiały:

IMG_20140525_123326

Ściany me. Po Juwenaliach i Kozienaliach roku 2014.

IMG_20140525_123300

Ściany me. Po Juwenaliach i Kozienaliach roku 2014.

IMG_20140525_123315

Ściany me. Po Juwenaliach i Kozienaliach roku 2014.

2) z czasów, gdy był Pan Prezydent małym chłopcem i uczęszczał na lekcje religii, zapamiętał Pan Prezydent zapewne historię upadku Jerycha. Gdyby jednak Pan Prezydent nie pamiętał tej opowieści, to pokrótce Panu Prezydentowi przypomnę, że jest to historia zdobycia Jerycha przez Izraelitów pod wodzą Jozuego. Niepoślednią rolę w owym spektakularnym zwycięstwie odegrało siedem trąb, w które dmąc i siedmiokrotnie okrążając miasto, spowodowali Izraelici zburzenie murów Jerycha: Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto (Joz 6). Wspomniane trąby zwane, proszę wybaczyć określenie, jerychońskimi to, w porównaniu do tego, co oferuje współczesna technika, urządzenia nagłaśniające niezwykle prymitywne i – według dzisiejszych standardów – o dość słabej mocy i głośności. A jednak, proszę zauważyć, jak niszczycielską i niebezpieczną siłą okazały się wytwarzane przez nie d r g a n i a.Proszę przy tym zauważyć, że mury mojego domu nie są tak potężne jak mury starożytnego miasta Jerycho (a szkoda), natomiast natężenie hałasu wytwarzane przez koncertujące grupy ludzi, jest – najprawdopodobniej – o wiele większe niż to, wytwarzane przez siedmiu zaledwie Izraelitów, wyposażonych w trąby (proszę wybaczyć mi określenie) jerychońskie. Izraelici obchodzili mury Jerycha siedem razy: trudno określić, ile czasu zajęła im ta przechadzka (wliczając w to, wznoszone przez nich, gromkie okrzyki), natomiast bez wątpienia był to czas raczej krótszy, niż łączny czas trwania wszystkich imprez, które Pan Prezydent planuje urządzić na „przestrzeni wykreowanej”;

(…)

18) Czy to prawda, że Pan Prezydent zgodził się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, łącznie z poniesieniem wszelkich konsekwencji wynikających i wyniknąć mogących wskutek zaistnienia sytuacji,(…)

Jam To Nie, Chwaląc Się, Sprawił, Pytania do Pana Krzysztofa

i-hate-facebook1

KOZIENALIA 2014 – 23.V.2014 r.: dzień trzeci – „kultura” na lubelskich ulicach… niedzielny poranek

IMG_20140525_062337

Ulica Wesoła

IMG_20140525_062347

Ulica Wesoła

IMG_20140525_062404

Ulica Wesoła

IMG_20140525_071910

Ulica Dominikańska

IMG_20140525_071947

Ulica Jezuicka

IMG_20140525_072003

Ulica Jezuicka

IMG_20140525_072033

Ulica Jezuicka

IMG_20140525_072438

Ulica Kozia

IMG_20140525_072515

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072624

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072653

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072703

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072721

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072823

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072934

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072951

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_073030

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_073047

Ulica Bernardyńska (W pobliżu biura SAMEGO I SAMOISTNEGO PROKURENTA)

IMG_20140525_073142

Ulica Bernardyńska

 

 

IMG_20140525_073307

Ulica Wesoła

Podobno na Noc „Kultury” Browar zaplanował różne terenowe gry interaktywne: czy wśród nich będzie gra w sprzątanie?

i-hate-facebook1

Podziękowania dla zespołu Lao Che!

Serdecznie dziękuję Wam za to, że w nowoczesny i nieszablonowy sposób uświadamiacie młodzież, czym było Powstanie Warszawskie. Mnie i mojej rodzinie, oraz wielu mieszkańcom Lublina pokazujecie, co czuli w roku 1944, stłoczeni w kanałach, Warszawiacy, gdy na ich głowy leciały niemieckie bomby i pociski! Dzięki chłopaki: jesteście niesamowici! I to bez jednego wystrzału!

„Młodzież” i tak nie zrozumie o czym śpiewacie. A Wy?

i-hate-facebook1

Gdybym jednak zginął w najbliższym czasie…

…może ktoś będzie potrafił z tego zrobić użytek.

„NORMY HAŁASU”
NORMY HAŁASU Żaden mieszkaniec UE nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. Poziomy ekspozycji na hałas LAeq w porze nocnej: ekspozycja populacji na  hałas o poziomie powyżej 65 dB powinna zostać zlikwidowana; pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 dB – DYREKTYWA 2002/49/WE.

Dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6.00 do 22.00); w porze nocnej – 50 dB.

Z punktu widzenia kolejności i zakresu podejmowanych działań w celu ograniczenia hałasu istotne jest wyznaczenie tzw. wartości granicznych hałasu (Rozporządzenie Ministra ¦rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Przekroczenie wskazanych w rozporządzeniu poziomów hałasu powoduje zaliczenie obszaru do kategorii  terenu zagrożonego hałasem.

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB*
Przeznaczenie terenu drogi lub linie kolejowe – Źródło hałasu pozostałe obiekty i grupy Źródeł hałasu  
pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy  
1 2 3 4 5 6
1 a. obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 60** 40 50 40 50 35 45  
b. Tereny szpitali poza miastem 65 60 60 50  
2 a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem 55 60 45 50 45 40  
b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 75 67 67 57  
c. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 65 60 60 50  
d. Tereny domów opieki
e. Tereny szpitali w miastach
3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 60 75 50 67 50 67 40 57  
b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi
c. Tereny zabudowy zagrodowej
4 a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych 65 75 55 67 55 67 45 57  
(*) z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych;

(**) – (czerwony kolor ozn. poziom graniczny hałasu)

 

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określa obwieszczenie Ministra Środowiska z 28 października 2002 r. ( Ich wysokość uzależnia od tego, czy do przekroczenia doszło w dzień czy w nocy, a także od wielkości nadwyżki decybeli. Płaci się za każdy dB przekroczenia.

przekroczenie (przedział) dzień noc
1 – 5 dB 8,36 zł 10,45 zł
 5 – 10 dB 14,63 zł 17,76 zł
10 – 15 dB 20,90 zł 25,08 zł
powyżej 15 dB 31,35 zł 37,62 zł

WSKAŹNIK „M”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony Środowiska przed hałasem – (Dz. U. Nr 179, poz.1498 z dnia 29 października 2002 r.) – Kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych następuje z uwzględnieniem wskaĽnika charakteryzującego wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na terenie, ustalanego w sposób następujący: „Kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych (…) ustala się, zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej. Punktem wyjścia do ustalenia kolejności realizacji inwestycji jest tzw. współczynnik M, obliczany wg następującego wzoru:

M = 0,1 m (100,1DL – 1)

gdzie:
M – wartość wskaźnika,
DL – wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,
m – liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Najbardziej skutecznym środkiem na wyciszenie hałasu komunikacyjnego jest wyprowadzenie ruchu poza miasto. Wybudowanie obwodnicy ma znacznie zmniejszyć hałas. Jest także mniej kosztowny sposób. – wystarczy zmniejszyć prędkość. – Przyspieszenie o każde 10 kilometrów powoduje zwiększenie hałasu aż o sto procent.

Nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, spowodowane w konsekwencji przebudowy arterii komunikacyjnej przez intensywny ruch uliczny, naruszają dobra osobiste okolicznych mieszkańców. Jednakże nie mogą oni żądać zaniechania tych naruszeń, jeśli przebudowa podjęta została w ramach obowiązującego porządku prawnego. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 maja 2004 r., który zapadł po rekordowo długim oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Była to prawdopodobnie najstarsza sprawa w SN – 18 lat. (Sprawa sygn. I Cr 304/88).

NORMY HAŁASU WEWNĄTRZ MIESZKAŃ

Poziom hałasu mierzony jest nie tylko na ulicach, ale także w domach. Pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych (!) dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Skłodowskiej-Curie 75/77; 50-369 Wrocław; tel. 328-30-41 do 49. Podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) oraz polska norma PN 87/B-02151/02.

§ 323. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

§ 325. 1. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.

§ 326. 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 decybeli w ciągu dnia. W nocy musi być mniejszy o dziesięć dB. Niestety, nie prowadzi się stałych badań natężenia dźwięku w domach. Sanepid wykonuje je tylko wtedy, gdy wpłynie skarga od mieszkańców. Wyniki pomiarów dają podstawę do podjęcia działań ograniczających hałas w mieszkaniu np. do żądania od właściciela budynku wymiany stolarki okiennej.

Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach zamkniętych wynikający z PN
  dzień (dB) noc (dB)
Pomieszczenia mieszkalne 40 30
Kuchnie i pomieszczenia sanitarne 45 40
Pokoje w hotelach II kat. i niższych 45 35
Pokoje chorych w szpitalach 35 30
Restauracje 50 50
Sklepy 50 50

Odrębnym zagadnieniem jest tzw. hałas pogłosowy. Hałas pogłosowy jest wynikiem docierania do ucha tego samego dźwięku z różnych stron. Dźwięki te są opóĽnione w czasie, przez co słyszymy je kilkakrotnie. Przy opóĽnieniach czasowych wynoszących 0,5 sekundy lub mniej człowiek ma problem z rozróżnieniem dźwięków, co odbierane jest jako szum zakłócający.

Hałas pogłosowy, jako jeden z elementów składowych pogorszenia warunków akustycznych, wymieniony został w Dokumencie interpretacyjnym do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, Wymaganie Podstawowe nr 5 „Ochrona przed hałasem”. W polskich przepisach budowlanych brakuje zdefiniowanych wymagań w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym.

WYBRANE AKTY PRAWNE

 

 To nie są żarty – koncert Lao Che – 90 db. Szyby drżą. Weranda wibruje. Ale Gabinet pozostanie.
Lublin, 27 maja 2014 r.

Bardzo mi przykro, ale Skarb Państwa nie dziedziczy.

Dlaczego oni śpiewają: „umarłem”? To dla mnie czy dla ludzi z hospicjum?

i-hate-facebook1

KOZIENALIA 2014 – 22.V.2014 r.: podsumowanie dnia drugiego…

…czyli o pozytywnym wpływie „kultury”, Pana Prezydenta, Perły S.A. i studentów na zaniedbane ulice: Wesołą, Miłą i Zamojską:

DSC05390 DSC05391 DSC05392 DSC05393 DSC05394 DSC05395 DSC05396 DSC05397 DSC05398 DSC05399 DSC05400 DSC05401 DSC05402 DSC05403 DSC05404 DSC05405 DSC05406 DSC05407 DSC05408 DSC05409 DSC05410 DSC05411

i-hate-facebook1

To był maj, pachniała… PACHNIAŁA?!

 

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

.i-hate-facebook1

Jak to (nie ja) rozpętałem I wojnę światową czyli jeszcze o polityce „kulturalnej” czasów obecnych

Wartości te opisywano za pomocą enigmatycznych kategorii ducha i kultury, a ich wyrazem miało być wojenne poświęcenie, żelazna wola – i przelana krew.

Adam Kożuchowski, Koniec pięknej epoki, w: „Polityka. Poradnik historyczny, s. 33 – o niemieckim argumentach za wojną

i-hate-facebook1

Post Navigation